Langlayangan

Mulang ngantor geus maju sareupna, rada gura giru hareudang hayang geura mandi. Geus nyampe ka kosan rineh heula diteras ngadaweung nitenan kaayaan nu geus reup-reupan. Ti beh kulon katingal langlayangan pegat angkleung-angkleungan katebak angin, leuh teuing wayah kieu aya keneh nu keur langlayangan, serepet teh ti beh handap aya deui langlayangan leutik ngadeukeutan langlayangan nu pegat, belenyeh kuring seuri sorangan, jigana rek dibandang, meni gaya si langlayangan di ugal igel diputar puter, nu jadi hayang seurina mah, kabayangkeun nu rek ngabandang pastina ge awakna teh nepi ka dengdek-dengdek wae ngigelkeun langlayangan bari ngulur, saleuheung lamun teu gehgeran da biasana ge nepi ka manyun-manyun biwirna teh sagala digerenyemkeun, heuheuy deudeuh…

Nganjuk

Ka isuk-isuknakeun, hawa beuki tiris, tunduh-tunduh ge maksakeun nguniang hudang ngarawel kaos da jadi kabiasaan mun sare teh sok make kaos sangsang wungkul, rap dipake kaos hideung nu leungana sasiku, duh ngeunaheun asa rada haneut, diilikan teh geubeug asa reuwas baraya, hayang seuri ongkoh, enya geningan kaos ieu teh menang nganjuk basa sababaraha kali sok milu olah raga, heheh jigana ki dulur oge sarua (ingetan teh). Mugi di ridhokeun we ah ka Akang nu ngadamel ieu kaos.

Jembar

Jang sing cageur, sing bageur, rek dikitu rek dikieu di du’akeun ku emak sing aya kajembaran, jauh balaina sing dibabarikeun rizkina,” pungkasan oborolan si emak hareupeun warung basa kuring rek miang.  Amienn Emak. Nuhun, katampi mugi janten pangeling dilalampahan. Assalamualaikum, Allohuma Sholi ala Muhammad Wa Ali Muhammad, ” Gerentes. Meletekna panonpoe pangjajap nu rek pada lumaku.

Tales Sente

Baraya, ayeuna mah tales sante teh laku pisan geningan,  geus puguh ari sente hideung mah, nepi ka ayeuna mah sente hejo oge di taraeangan, eta wae dijarian nu biasana tara dipalire ayeuna mah ledis. Basa eta mah sok jadi geuhgeuyan pajarkeun teh naon melak tales sente euweuh duitan paling ge jang parab gurame, (eheh marukan keun ari geus jadi parab gurame, gurame gede terus dijual teu jadi duit!). Asa sering-sering teuing ningali nu na motor mawa tales sente hideung, komo nu na mobil mah bonggol-bonggolna oge diangkut. Jadi trend geningan tales sante teh ayeuna mah, tapi da upami diilikan mah emang alus, daunna anu rubak jaba kandel, enak jang ngiuhan ari handapeuna teh, atuh upami hujan bisa gaganti eukeur payung. Di kota mah jigana teh merenah keur hiasan.

Ngala

“Ayeuna mah Ted di balong caraang, gawir anu gigireun susukan ditutuhan, matak enakeun moal loba teuing dipake sayang bayawak,” ceuk ki Lanceuk, ngabejaan. Maenya kitu ceuk hate teh. ” Enya atuh ngke mah sakalian marab rek dilongok Kang,” kuring nembalan. Ayeuna mah ari mulang teh hayangna ngusep, reuseup atuda ari geus nyorangna. Ba’da lohor kuring tuturubun bari mawa parab rek ngawur, breh teh ari nyampe enya geningan tatangkalan teh dibabad. Nyeulek aya, ambek kapegung, rek teu ambek kumaha tangkal gedang anu anyar nang melak beak katinggangan, kai-kai pasulangkrah ngahalangan liliwateun, geus puguh dangdaunan jeung regangna mah numpuk disusukan, Subhanallah na ieu nu nuar teh teu jeung aturan kieu, ngan hayang ngajual na wungkul. “Ayeuna mah caraang nya A,” Mang Uju nu keur nuaran kai ngageuntraan bari sura seuri. Teu ditembalan ieuh, jero hate mah mendekel,” nurustunjung caraang kumaha ari sareukseuk kieu mah, ku urang mah diapik-apik diberesihan, melak gedang sisi susukan, isukan buahna bisi harayang tinggal ngala, atuh gawir bisi usum hujan meureun aya panahan cai. Jeprut !!!, antukna teu rek nguseup. Isukna diteang deui, sugan jeung sugan salah panyangka, bisi kamari mah can kaburueun diberesan deui urut nuaran teh, weleh geningan anjog ka balong kitu keneh, kai na dibarawa dijual, urutna mah paburantak teu puguh rupa. Bener geningan reuseupna ngan saukur ngala.