Lir Ibarat

Bayi Suci

Asal muasalna misil
Aya cai ngaburial
Wanda munggah ngenclong hejo
Caina canembrang herang
Atra nyacasna ngagenyas
Bakating weninging banyu
Toja padang narawangan

Budak Nalaktak

Merebes teu kendat mili
Teu kaampeuh ku wadahna
Langgeor mimiti ngocor
Katelah jadi wahangan
Lumampah narambahan
Herang kasaput ku kiruh
Perwatek ku pacampeuhan

Atikan Adat

Patani cairngcing singkil
Cai di atur ngocorna
Dipengkong dipungkal pengkol
Supaya benar jalanna
Kanggo nyebor pakaya
Cai letrek kotor kiruh
Wuwuh rosa tanagana

Sawawa-Bebencah

Asal kacampuran tadi
Wuwuh roa wuwuh rosa
Lampahna beuki ngadolos
Heunteu kenging dipegatan
Murugul sakareupna
Teu milihan handap luhurna
Sawawa jadi walungan

Kawuwuh hujan ngarincik
Komo lamun ngecrek pisan
Walungan leber wawanen
Bengkak bengkah babanjiran
Ngaruksak pepelakan
Lembur ancur lembur lebur
Pakaya heunteu kaala

Sakapeung cai ngaleuwi
Ngajumbleng leuleuy ngocorna
Mun nyorang batu tarengtong
Bedas deui tanagana
Sorana menggah nyeah
Komo upami nyurug
Sok ngaguruh handaruan

Cueut kahareup

Lamun cai beuki hilir
Ngocor menggah ngagulidag
Liuh leuleuy ngocor halon
Batu nungtutan teu aya
Sora nyeahna suda
Ka bangawan parantos cunduk
Muhara tempatna buhaya

Caina ngajumbleng cicing
Mayakpak badis talaga
Ka sagara geus meh anjog
Sararungkan laluhia
Ngebatkeun lumampahna
Ngajugjug jugjug ka laut
Ngabedag samudralaya

Asal ti dinya pulang ka dinya

Asal cai ti jaladri
Nyaab miang ngalalana
Keclak caina hujan netes
Burial ti bumi medal
Medal ka panggelaran
Asal tirta kamandanu
Gelar wujud walakaya

Raos ngajentul nunggelis
Horeng dalit jeung ki silah
Sobat medok anu jonghok
Ngadeg dina madhab papat
Gulung pada tibelat
Asal alam awang uwung
Jadina ku kajadian

dicutat: e.parta/tenjolajar/ko,1940

Tugu Kujang di Kampung Naga

Reueus, deudeuh, nyaah:
nyaah na mah, naha bet kudu ngalebur pusaka nu geus aya, komo deui aya leburan tina keris kujang nu di yakini buatan
mpu sarpa sareng mpu anjani, atuh meureun (tapak lacak) nilai sisi sajarahna kalahka leungit, ceuk rarasaan teu kurang-kurang di urang oge nu bisa nyieun kujang tina besi pamor

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=70284

kujangpusaka