Ngidung

Bul Kukus mendung ka manggung
ka manggung neda papayung
ka Dewata neda suka
ka Pohaci neda suci
Kuring rek diajar ngidung
Nya ngidung carita pantun
ngahudang carita wayang
nyilokakeun nyukcruk laku
nyucruk laku nu rahayu
mapay lampah nu baheula
lulurung tujuh ngabandung
kadalapan keur disorang

Bisina nerus narutus
Bisina narajang alas
Palias terus narutus
Palias narajang alas
Da puguh galuring tutur
Ngembatan papatan carita

Ti mendi pipasinieun
Timana picaritaeun
Tetep mah ti Kahiyangan
Ditandean ku Cupu Manik
Cupu Manik Astagina
Diwadahan sarat tangan
Dituruban ku Mandepun
Diteundeun di jalan gede
Dibuka ku nu ngaliwat
Kunu weruh disemuna
Ku nu terang di jaksana
Ku nu Rancage di Hate
Dibuka pating haleuang
Nu menta dipanglalakonkeun

Catetan Ambu

Hujan

Teu tulus nyingcet teh da hujan kalahka beuki gede, ududeun beak, huahhh kalahka tunduh. Luak-lieuk sarua batur ge  jamedud, nu sok udud mah katingal meni elekesekeng heheh…wayahna we dagoan nepi ka raat bari jeung pating haruleng, huhuy…

Rancage

Temahna dipicawerang
sada SUNDA tapi lain
bongan saha bongan saha
lain ku jamak nu urang
da ieu mah ngan ngahening
repeh kitu gandeng kitu
taya beda rasana

Mun ENYA ikhlas tina SUKMA
moal beda DIPISARI DIPICAMPLANG

Nya mana ulah ukur uncang2 angge
ulah sok nyusutan mata
matak lamur haruaman
hayu urang-urang pada HADE
ulah sok laku pandita
ari masih CARERAMAN

Ti putra anu medal.
Ti putra anu teu medal.
Guru lahir, guru batin.
ti guru sidik. Ti guru permana.
Ti nu ngukur tangtung,
Ti nu kagungan rahayu.
Ti nu kagungan darajat.
Ti anu ngandung.
Ti anu ngayuga.
Ti luhur anu mayungan.
Ka handap anu nganparan.
Ti gigir anu ngajaring.
Ti tukang anu ngagiring.
Ti hareup anu nampian

Euleung euy! Euleung!
caruluk ngajujur kawung
ngaligarkeun langarina
Eureun euy! Eureun !
saruluk ngajugjug kawung
GUMELAR DI PARAGINA

Catetan AMBU