Babar Kecap Panyipuhan Alam Panyundaan

Bismillahi Dzat nu Nyipta tur ngabuka babak lampah jagat raya Nu jadi ka-RUH-an Sarining Haya.

Sumujud nyungkur ka Papayung ti Hiung Agung nu Tunggal ngajadikeun rupaning nu Manunggal.Laaillaha illalloh Muhammaddarrosulloh.Kalayan Kasalametan ka Jungjunan Alam, Khalifatulloh Nu jadi ka-RUH-un Sarining Sukma.Sinembahing mulya ka Indung rawuh ka Bapa, tur Tatar Adat Nusa nu jadi cukang lantaran kapanga-RUH-an Sarining Kuring ngajirim jatidiri.Kalayan hormat ka para Luluhur Sunda nu nancebkeun Sulur Buah Pikiran Luhung, nu jadi Pamancar, Pamancir jeung Pamancur Palasifah Sunda

Babak carita urang buka ku tekad tata jeung cara Sunda NINDAK ngudag WAYAH : Bral urang Milampah MARTABAT Kamanusaan Sunda.Prak urang Makalangan DARAJAT Kahirupan Sunda.Prung urang Ngawangun KALUHUNGAN Adat Budaya Sunda.

Hurung ngempur Lampu Agung – Siang Leumpang Ngabaladah…Ku Rasa nu Ngabasa. Ku Basa nu Mangrupa. Ku Rupa nu Ngaungkara. Ku Ungkara nu Nanggara.Ku Tanggara nu Ngauga. Ku Uga nu Ngawaruga.

Tujuh Rupa Ungkara nyipuh ngahirupan Dalapan Belas Rupa Puraga Talahawa jadi konci pikeun muka rusiah sabundering jagat.Pangjangka nu ngajarak saban arah – ngajadikeun KARAMAH. Pamatri nu ngajirim kana diri – ngajadikeun KARIMAH. Panglawung ngagabung sabale gandrung – ngajadikeun KARUMAH.Pangleber nu meber ka sekeseler – ngajadikeun KAREMAH.Pangjero nu ngawaro ka panggero – ngajadikeun KAROMAH.Panggeter nu meper – ngajadikeun KAREMAH.Pangangkleung nu cukleuk leuweung – ngajadikeun KEREUMAH.

Basa nu hirup dina Rasa – Nga Uga KANYATAAN.Basa nu hirup jadi Wasa – Nga Waruga KALAMPAHAN.

Indung nu jadi simbul Panyipuh :Kembang tujuh rupa nu baris mere tangara seungitna Jati Sunda.Cai sajeroning kalapa nu baris matri ngadiri kana Sukma Jati Sunda.Gelarhirhing ” BABAR SUNDA – DINA UGA – NGAWARUGA “.

Bral muka jalan tatapakan Manusa Sunda ti Nusantara rek ngalanglang Jagat, Poma tong ngahalangan bisi Katulah.Kuring rek ngalengkeh ti Wewengkon Siliwangi mere beja nu TEGES – ECES – BENTES :SUNDA MAPAG UGA, Nyukcruk Kaluhungan Indung.SUNDA NANJEUR, Parahyangan Beuneur.SUNDA MEGAR, Pajajaran Medar.SUNDA SURTI, Siliwangi Walagri.SUNDA NINDAK, Buana Robah Jadi Alam Panyundaan.Sunda Indung Sagala Manusa. Bral…! Prak…! Prung…!

 

“kintunanKiKARINDING”

12 responses

 1. Sampurasun.
  Eta Babar Kecap Panyipuhan Alam Panyundaan, dupina mangrupi karya sastra anu luhung. Teu SAMBARANGAN kaserat. Teu SAMBARANGAN kaucap. Rundayan basa nu dikanti-kanti dina wanci nu mustari, dina mangsa ninggang wayah. Dupina ieu mangrupi sinyal PAJAJARAN ANYAR BAKAL DATANG TINEKANAN. Mugi ieu kecap teh JANTEN PANGBUBUKA TIAP ACARA KASUNDAAN. Kitu pamundut sun, mugi teu kaabotan. Nuhun. Cag.

 2. Sampurasun.
  “Sunda Nindak Buana Robah Jadi Alam Panyundaan”.
  Duh kalintang reueus ngalenyepan kalimah demi kalimah tina Babar Kecap Panyipuhan Alam Panyundaan.
  Pamugi uninga paramitra; Kunaon pribados bet muringkak bulu punduk, sareng kulit muriding saawak-awak…???
  Naha ieu naskah teh ngandung Ruh…???
  Punten kulan sok sanaos pribados mikacinta kana Sunda ge, da ari kana sastra mah kalintang awamna.
  Pribados miharep para wargi saha wae tiasa maparin penjelasan.
  Nuhun kapihatur. Salam Baktos. Cag

  • Sami abdi ge ka palawargi sadayana, perkawis kaluhungan sastra sepuh baheula mah abdi ge kirang paos, mung ngahaja ku abdi di postingkeun, mugia janten jalan kanggo ngamumule anu parantos di damel ku sepuh urang kapungkur. hatur nuhun kasadayana anu parantos linggih, salam pangwanoh.

 3. Hatur nuhun “Kang Galuh”.
  Peupeuriheun urang can tiasa ngudag kajembaran sepuh urang,
  atuh piara-piara nu aya; nya Kang…..!
  Da kedahna mah para cendikia nu gaduh pancen ngarawat sareng
  ngareumat budaya teh. Komo sae pisan pami dipedar eusina.
  Sanes kitu Kang…?
  Pribados aya rasa kataji ku syair Sunda teh, kumargi kitu pribados sok rajeun ngoleksi.
  Pandangan pribados syair Sunda kalintang luhungna.
  Dupina nuju nyusunna ge teu sagawayah.
  Ieu hiji conto syair filsafat judulna Nitis Ngawanci karya Mandalajati Niskala anu katampi ku pribados, anu kualitasna sae pisan.

  NITIS NGAWANCI

  Cur pulung Mandala Agung
  Mandala Sastrahing Jendra
  Mandala Hayuning Ratu
  Mandala Pangruwating Diyu
  Mandala jatining rasa

  Geus ngucur jati rahayu
  Jati Langit Lohing Mahpud
  Nitis Bumi Loh Jinawi
  Nitis sumereping ati
  Ati kula ati Sunda
  Matarema Insun – Dia
  Ati rasa nu sajati
  Nu ngancik na jero diri

  Pur ngempur cahyahing Mandalajati,
  nu ngebrak gilang gumilang,
  Nu hurung jero kurungan

  Pur ngempur Mandala Agung
  Cahyahing gilang gumilang
  Nu nyaangan Pawenangan

  Sastrahing Jendra
  Hayuning Ratu
  Pangruwating Diyu
  PANGGUMULUNG “keunupayakeun”
  Mandala Jati kana “kunpayakuning” Mandala Agung

  Rep rerep sumerep-hing gumulung nyarungsum balung
  Tis nitis tumitis-hing ngagetih ngaati
  Jleg ngadeg Sastra-hing Jendra
  Hayun-hing Ratu Pangruwat-hing Diyu
  Nyurup ngamanusa Sunda
  Dina tangtungan khalifah

  Mandalajati Niskala
  Di Puser Parahyangan Loh Jinawi
  ——————————————
  Sakitu heula ah Kang Galuh.
  Salam baktos. Cag.

 4. Sampurasun ka pawa wargi sedaya
  Utami ka Akang Galuh
  Hapunten seja nimbrung mintonkeun tawis kabingah.

  Pribados nitenan perkembangan Sunda utamina ti 2005 kadieu.
  Alhamdulillah Para Tokoh Sunda, boh ti kalangan Para Pini Sepuh sumawona oge ti Para Tokoh Nonoman jiga anu digeuingkeun ku alamna; Tatar Sunda guyub nyawarakeun sumanget Revolusi Pikiran Manusa Sunda. Tangtu wae kaayaan ieu bakal ngondang sorotan boh sacara Nasional oge tangtu Internasional; Geus pasti sok sanajan henteu kedal, pertanyaan-pertanyaan muncul ti jalma-jalma anu apal kana mangrupa-rupa “Mustika Sunda” anu nepi ka wanci kiwari can keneh aya anu sanggup ngabukana. Malah ceuk sakaol; “Kabangkitan Manusa Pangbaharu Pikiran di ieu dunya bakal muncul ti Tatar Nusantara”. Ceuk sakaol deui; “Kabangkitan Manusa Pangbaharu Pikiran di ieu dunya bakal muncul ti Tatar Sunda”. Ceuk sakaol lainna: “Kabangkitan Manusa Pangbaharu Pikiran di ieu dunya bakal muncul ti Puseur Parahyangan”. Duka ti mana eta rundayan kalimah teh mimiti dikoncarakeunnana, tapi aneh urang sarerea sok sering ngadenge, sok sanajan urang poho saha anu sok nyarita model kitu teh? Istuning ieu kalimah teh jiga anu di tepikeun ku dalingdingna angin nu ngahiliwir di Tatar Parahyangan ka masing-masing hate manusa Sunda anu rancage. Lamun tea mah nyaan alam nu ngabejaan, kaharti ku akal manusa Sunda mah, sabab manusa Sunda dikodratkeun hirup lain wae wanoh, tapi istuning teu bisa dipisahkeun reujeung kahirupan alam.
  Aya naon atuh di Tatar Parahyangan teh ?
  Asa aheng-aheng teuing…..!

  Subhannalloh walhamdulillah walailahailalloh huaallohu akbar
  walahaula walaquwwata ilabillahilaliyiladzim;
  BABAR KECAP PANYIPUHAN ALAM PANYUNDAAN
  Ieu sihoreng…..!
  Nu ngadangiang memeh kasorang.
  Mere beja memeh datang.

  Tritangara nu runut milaku waktu;
  Bral….! Prak….! Prung….!

  Mustika nu di kanti-kanti; ngawanci.
  Nu didago saban sono; amprok.
  Nu dilieuk saban euweuh; nyampak.

  Alhamdulillah Gusti.
  Ieu rasa asa bingah.
  Parat sa tungkebing Jagat.
  Budak Angon amprok jeung Budak Janggotan,
  Ngawaruga dina sukma.
  Mugi tinekanan;
  Sunda menerkeun ieu Alam, nu diacak-acak ku Dazal. Amin.

  Hatur nuhun kanu ngintun kalimah
  BABAR KECAP PANYIPUHAN ALAM PANYUNDAAN.

  Sakieu ti pribados, salam baktos ka sadayana. Cag.

 5. “NGUDAR SUNDA NU KALIMPUD HALIMUNAN”
  Katampi wening galih para wargi,ieu kalimah tanda nyacapkeun kabingah:
  NGUDAR SUNDA NU BAHEULA,Nu kalimpud halimunan,Nu kungsi ngempur,
  Cahya sakuliahing jagat nu nyipuh, dina GALAH rasa mutmainah,
  GALAH rasa ku amanah mikaya’ah ka sasama, milampah bebeneuran dina
  “SILIH ASAH” ku pangwa”RAH” ka MANUSA-an
  GALIH ati wening suci,Surti ngariksa-ngarinci,ajrih dina”SILIH- ASIH” ku pangawe”RIH” ka JALMI-an, GALUH kalbu kaluhungan, Mukpruk ngasuh,
  “Silih-Asuh” ku pangawe”RUH” ka INGSUAN-an
  SAESTUNA…..:Dina MANUSA kawates jasad,Dina JALMA dangiang Sukma
  Dina INSUN Kalimpudan ku Ruh
  WIWITAN GEUSAN NGAJADI…:Nga’awal tina DARAH ngahiji jadi DIRIH,
  Gumulung ngwujud DURUH,Dipatri ku SILIWANGI, sengit mani ngahiliwir ti buana panca tengah,Medar mencar lir kembang mekar arum
  Nyambuang sabudeur jagat,Cur pulung ti gusti nu Hyang Agung, Puhu elmu kaluhungan tiLOH MAHFUD, Nitis di LOH JINAWI, lemah cai SILIWANGI
  Tatar jagat: KAWENTAR PARAHYANGAN,Tatar Sunda:KAKONCARA PAJAJARAN,
  Tatar bumi:KASEUNGITAN SILIWANGI,KUNGSI AYA, Nu museur di gunung
  Purba, Gunung Sunda nu baheula, KIWARI GEUSAN NGAJADI,AYEUNA
  DATANG MANGSANA,Parahyangan lungsur ti lalase kala, Pajajaran Anyar
  Bagea medal,Siliwang ngarinci bumi walagri,
  MUGIA URANG SADAYA DIBINGBING KU GUSTI NU MAHA SUCI,
  DIRIKSA KU ALLOH SWT,DINA NGABABAKAN CARITA NU BAKAL DATANG
  Amin,……………………….
  Di Tatar Hyang Bandung Bandawasa 28-02-2011
  Salam baktos;KALFATAR GARBAKALA,
  Lemuria Centra M-15

 6. Sampurasun.. Nuhun pisan ki, sim kuring teh tos lami tara nyarios pake basa sunda, prak ngabuka patepang di udara sareng Pak Manggala Jati Niskala, Pak Ahmad Y Samantho. Kuring teh Sing mararinding bingah, sono teuing ka basa Ibu, sanajan kuring seu-eur kakirangan tina teu ngartosna basa sunda, da karawang teh tempat kuring di lahirkeun. Ngiring bingah nu sajati, mugi teupang janten Sapati. Gusti Pasti Ngan nya Hiji. Hiji na lain bilangan. Tapi ESA Teu AYA BATASAN-NANA. Rampes Ki… bales

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s