Dangding Hariring Lawas

Na leunjeuran waregu ngababatang
Diamparan keusik disimbutan halimun
Bentang kukus jadi saksi nyaangan pikeun jadi sajarah
Pakakas haur koneng ajeg nanceb gedengeunnana
mumunggang pasir merenah mere isarah
sirna raga cadu sirna rasa kahuripan sumur panca warna
sedong sanghiang cipta permana girangeun karang kamulyan
pertanda na warisna jalan muru hakna ti yang izati
bakal muka lawang sagala lawang
dibarengan angin mawa wawangian
galuh jeung galih lir gula jeung peueutna
tilu, lima, tujuh tur salapan dulur jeung rahayat katut ponggawana
museur na lengkob bojong salawe tonggoheun leuwi sipatahunan
neundeun kaheman pikeun urang Galuh
guareun hate
guareun rasa
guareun , siareun sakur nu rek patandang.

Nimas Darmawinata

Situs Pangrumasan

Nama Pangrumasan merupakan sebuah dusun di Desa Banjarananyar Kecamatan Banjarsari merupakan sebuah desa , yang terletak di wilayah Ciamis , sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pamarican, Sebelah Timur dengan Kecamatan Padaherang, sebelah Utara dengan Desa Cigayam dan sebelah selatan dengan Kecamatan Langkaplancar

Nama Pangrumasan merupakan situs tinggalan di sebuah dusus Pangrumasan dengan luas kurang lebih 14 Ha , merupakan tinggalan makam keramat Kiyai Bagus Santri seorang ulama Islam penyebar agama Islam di Daerah Banjarananyar dan sekitarnya Dari Kerajaaan Demak.

Baca lebih lanjut

Kembang Soca Kedaton Surawisesa

Muka tutungkusan carita Pasundan di tatar Galuh, sangkan euyeub na versi sewang sewangan, meunang nyiaran, nyaliksik ti saban nagari, malikan paguneman, noel carita, nu geulis boga asma Diah Pitaloka.

Karajaan nu pinuh ku karaharjaan, ayem tengtrem, sugih mukti, dipirig dangiang nu mangku kaprabon, beh wetan di tatar Pasundan. Leuleunjeur ajeg Galuh nu kaseundeuhan para luluhur, nyekel pakem silih ajenan, sangkan waluya sakabeh rahayat, salaras kiceupna dina uga punjungeun gelar linuhung, tapak karuhun nu luhung kaguyur anugrah jucung.

Wanci haneut moyan nyuaykeun ibun, Prabu Lingga Buana nitrenan sagegebeng karaton, leumpang anca dibarengan Uyut Leuit ka beh kaler, ngaliwatan wangunan kaputren nu dipager awi tunjung, paselang runggunuk kembang malati, kaambung seungit ngadalingding. Baca lebih lanjut