Batik

Batik Cap Cent

Batik Nj Sie Djien Soen

Rajah Demung Kalangan

Bul kukus ngaraning kukus
Tanpa leungit ngaraning parupuyan
Ratna gumilang ngaraning menyan
Kukus kuring menyan putih
Kang ngelun di manggung
Ka sang rumuhun
Ka guru putra hyang bayu
Guriang tan katinggalan
Nu lungguh di lingga wulung
Nu herang di lingga omas
Nu calik dina lemah putih
Putih uing jeung tarima
Uing ngijeum ka sadang kasaktian
Keur naon eta di wajeum
Da herang ti jero raga
Nu putih tunggaling uing
Nya uing nu tunggal putih

Bul kukus uing
Ka handap ka sang nugrahan
Ka basuka ka basuki
Ka batara ka batari
Ka batra naga raja
Ka batari naga danti
Pangmeuntaskeun uing ka sang minorarama
Ka teluk ka nu ngasuh
Mangka datang ka nu wenang
Ngenta widi ka nu sakti
Mun salah uing benerkeun
Mun bener, benerkeun uing
Asuhan si windu rarang
Tata pangkat disalinna iring-iring

Bukit jati gunung rompang
Tanah lentang
Susukan tanjakan banjaran kembang
Nujang ka bukit burangrang
Nyanghulu ka gunung guruh
Menta pangkat disalindangkeun sang rawangi
Rawangi huriping peuting
Tilu pangkat ngajarangkung
Ngapung luhur tanpa buana
Aci bumi aci buana

Citumang balampak
Sanjia semah ngendan maya
Rek ka manggung net nempo panggih kedjo anaking
Manik ti luhur teu kenging kaluluhuran
Teu kenging ka lelengkahan
Awaking nu seda sakti
Awaking nu seda leuwih
Dungkuk uing dungkuk sang juga
Sang juga sang ratjil seda
Nya siangna nya nun maya
Rek ka manggung
Hurung batan kanjut ruyung
Mangereng batan sang ragi
Sakotji batan kembang patjing
Ti pakuan rek ngagarti Siliwangi
Nya Pakuan Siliwangi
Ti lembang jaya
Kotjap

Cihaliwung nunjang ngidul
Cisandane nunjang ngaler
Nunjang ka bukit Burangrang
Ngahulu ka gunung Guruh
Cipeucang ka tebeh wetan
Di tengah Cirancamaya
Pamuruyan gajah putih
Kiruh ti hilir ti girang
Ti tengah canembang herang
Gunung manik mandala tiga ka pasten
Eusina dewata dua belas
Sarina sagala

Keur meujeuhna ngukus muja
Nya kudu make parawanten
Make dicokotan deui
Di tibakeun ka reka teh ka dunya
Dalem tanpa ngareka teh dunia
Sora ratu nu lelembut
Lembut batan merang buuk
Badag batan merang kaca
Nu lembut geus sora ratu
Sup asup kana parungpung bilik
Di damaran tengah poe
Diparande teu kadeuleu
Sang pobaera buana
Ti manggung sep paselep jeug nu aya di manggung
Neuteuk beuheung rawana
Ngaheulakeun
Megatkeun
Ngapus sumeneng
Megat jalan kumarintang

Bisina mada madawi
Da uing mah mada madawi teh
Tes manetes lesmaya lenggang kacana
Uing nu nantung ti nguwung-nguwung
Sidengdang ti ngawang-ngawang
Dianggaran sumangga wenang
Nya uing si angggawenang
Ratu pagjalang seda
Nya uing sasaji buana panca tengah
Basa nyukruk Cihaliwung
Basa mengkong Cisandane
Nga babakan di Jambu Dipa
Nga duduluh di Jambu luwut
Sang Batara susuk tunggal
Neda agung nya paralun
Neda panjang pangampura
Ka sang ratu teja gelangan
Tata pangkat di salin deui

Ahung buta kasundulan
Ahung buta kasunian
Hol bumi hol langit
Hol manusa hol setan
Manusa lawas setan lawas
Pada sirna tamat
Mangka min biribis
U;ah sindang barang geusan
Tata pangkat di salin deui

Ahung gurit liman putih lalakina
Ahung sang seda malela
Ahung sang seda tunggal
Sang tunggal rajah pamunah
Sang punah sang darmajati
Tanah lemah tepu bumi
Tepu kana dat nu mustakdin
Na ilang tana karana
Mulya ka rakarana
Ilang bajane
Tata pangkat di salira deui

Ahung Guru kukuk Hyang Bayu
Sang pamunahing rajah Hyang Museda
Pangmunahkeun uing ieu
Hyang wisesa ti wisesa
Uing dat wisesa buana
Ka punah ku para wisesa
Ratu wisesa
Uing wisesa di buana panca tengah
Langit munah bumi munah
Ka punah ka para wisesa
Ka wisesa ku awaking
Sumur munah ratu
Ngabalungbung ratu tanpa puhun
Tata pangkat di salin deui
Hurip nu ngarajah
Mangka hurip nu dirajah
Hurip nu ngalalakonkeun
Hurip nu ngalalakonkeun
Hurip nu dilalakonkeun
Hurip jadi buana
Hurip jadi kurungan
Asup sukmabalik ka kurunganana
Hurip jadi buana
Hurip jadi kurungan
Pantun ngadangulus
Rajana waras
Marteda kanu kawasa
Sadaya pun sapun
Ka luhur ka sang rumuhun
Ka guru putra Hyang Bayu
Ka Batara ka Batari
Ka Batara Naga Raja
Ka Batari naga sugih
Punika raja pamunah
Paranti munah sagala
Munah tanah katut imah
Munah lan katut babi
Munah cai katut leuwi
Munah raga katut banda
Kulapun nya paralun
Neda panjang pangampura
Tata pangkat di salin deui

Kun paya kun
Baku awak pada nu usik nyaring kanu asih
neut hudang taneuh rarang
da halal pangaitkeun uing kana kacapi
mangkana tanghi ti peuting
mangkana hudang ti beurang
mangkana cukup pamilih
mangka hudang kanu ka tarima
mangka datang kanu nguping
ear batan ku leungitan poleng
kaleungita tamba balik
sora tali jeung kacapi nya awaking
agung kula nya paralun
neda panjang pangampura
hampura sapapanjangna.

“RD”

RUH~SI~YAH JELEMA & MANUSA

RUH~ang nu ngurung
mak~HAL-uk di wujud
di~HA sangkan LAH~hir
Hi~LAH~ar

BAKA~HA~tu
ma~KALA~gnan alatan
muter tina BAKA rep bray
HA~tu~luy pohe ku ideran Bumi
bulan ku cahya~Na
ta~HUN ku su~RAYA~na

Ka~RAMA~LAH ngaudek gumulung
maka~HAL~uk ku
HU~dara nu jadi HI~rupa
kajebak dina wujud nu harirup

H~antum hatamna dina
rencahan pangwujud
Dzat nu ngagarba
satungkebing Dzagat

H~antum cag tamat
panungtung Dzat, mun
dire~CAH rob~BAH tina
Dzat jadi ca~HA~ya

HA~nataga jadi ANTIGA
HA~laktar~an (elektron)
wiwitandiyu RUH~ak
RA~HA~YA

PA~RATA~na (proton)
wiwitandiyu ca~HI~suci
dawa~RUH~ci

Na~RATA~na (netron)
wiwitandiyu lemah
pang~HA~pa daya
Bima na bumi nu ngajati
ngainti pa~RATNA dina
kuribeng dilingker; lir
DAWARUHCI JAGAT ALIT
DINA BIMA JAGAT RAYA

Muribeng ngilat
HA~laktar~an di pa~latar~an
pang~HA~pa nu
nguribeng HA~rajana
ku ngabadegana BIMA
SAKTI nu ngajagaan
kakala ti HALA~katiran

DAYA jadi nga~DIYU
ba~LA, sabab jatiruci
kajaga panghapa BIMA
HU~ribeng
nga~DAYA~LAMA (jelema)

bi~MA di BUMI ngahapa
RUH~ci jeung NUSA
HA~pa di MA~MA~NA
HA~pa di SA~SA~HA
janggelek jasad
MANA~SAHA (manusa)

================

JELEMA wujud tina
dangiang sukma, titi
“JATI” nu
nga~DAYA~LAMA

MANUSA wujud tina
rengkak raga tata”ZAT”
nu nga~MANA~SAHA

JATI (energi) Ne~pung
dina GALUH nu HU~ripa
jadi SUKMA

ZAT(jasad) NI~pung
dina GALAH nu HI~rupa
jadi RAGA

SUKMA daya Jelema,
RAGA rengkak Manusa
Prok amprok SADAR jadi
SaDARAH
SIDIR jadi SiDIRIH
SUDUR jadi saUDARA

SADAR kaRAGAan
tepungna JASAD jeung
ALAM dina HO~tak ku
sarapa

SIDIR kaINSANan
tepungna SUKMA jeung
RAGA dina HA~kal ku
da~RAH~HA

SUDUR kaINSUNan
tepungna INSAN jeung
RUH ku HU~dara dina
RUH~ang

PO~ho~MA:
<1> ZATI HONTIGA:
(HO~na tilu) nyaeta Tri Tangtu HA~na~roga:
Prothon, Elektrhon, Netrhon.

<2> ZAT HANTIGA
(HA~na tilu) nyaeta Tri Tangtu HA~na~raga:
Ha~cining CAI, HA~cining Seuneu, HA~cining Taneuh.

<3> Poma taya
Ha~cining Angin, Taya tidituna.
Ha~cining Angin mah tuturut munding tinu teu ngarti Antiga:
nu ngagarba jadi GALAH GALIH GALUH.
Cag.

“Mandala Jati Niskala”

Nitis Ngawanci : Mandala Jati Niskala

Cur pulung Mandala Agung
Mandala Sastrahing Jendra
Mandala Hayuning Ratu
Mandala Pangruwating Diyu
Mandala jatining rasa

Geus ngucur jati rahayu
Jati Langit Lohing Mahpud
Nitis Bumi Loh Jinawi
Nitis sumereping ati
Ati kula ati Sunda
Matarema Insun – Dia
Ati rasa nu sajati
Nu ngancik na jero diri

Pur ngempur cahyahing Mandalajati,
nu ngebrak gilang gumilang,
Nu hurung jero kurungan

Pur ngempur Mandala Agung
Cahyahing gilang gumilang
Nu nyaangan Pawenangan

Sastrahing Jendra
Hayuning Ratu
Pangruwating Diyu
PANGGUMULUNG “keunupayakeun”
Mandala Jati kana “kunpayakuning” Mandala Agung

Rep rerep sumerep-hing gumulung nyarungsum balung
Tis nitis tumitis-hing ngagetih ngaati
Jleg ngadeg Sastra-hing Jendra
Hayun-hing Ratu Pangruwat-hing Diyu
Nyurup ngamanusa Sunda
Dina tangtungan khalifah

“kintunan: Kang MahFarid”