Lingga Buana

Kula geus ngaduga,
Citra bakal kajantenan kieu
nu disebut rusiah,
bakal jadi padegdogan
ieu hayang ngarasa bener
itu hayang ngarasa bener
keun we ukur SangHyang nu ngabenerkeun
nu hirup ukur ngaduga, tapi Kula anu ngalamanana mah
tapi maneh uluh cucur cipanon
hiji waktu urang caritakeun deui
kanu sanggup nepungan Kula
lain hayang maseakeun nu jadi turunan
justru pasti aya nu leuwih ti leuwih
da ari urang mah geus euweuh
ari anu disebut beda teh sakapanggihna
keun we anu ngabenerkeun mah
iwal ti SangHyang…

dicutat:ujunggaluh

Kawali

Geus diniatan ti poe jum’at, susuganan kaparengkeun teu aya halangan, mun teu sabtu nya poe minggu rek ulin ka kawali, sakalian motret prasasti… ngahaja nginjem heula kamera teh ka kantor.

Poe sabtu enya we aya halangan, beberes sakumaha kabiasaan upami kuring mulang ka lembur, malah aya panggentra ti Ki Dulur nu nuju ngumbara di Cirebon, cenah mah ulin atuh kadieu sakalian ningali pameran budaya tosan aji.  Meni nyurucud ngadangu kitu teh, enya atuda ari kituna mah da kuring resep kana parabot (resep ku pamor jeung ukirana anu aralus tur apik ngajieuna). Ka kidulur kuring mere alesan teu bisa, da aya gawean di imah, ongkoh deuih kuring geus buled paniatan rek ka kawali poe mingguna.

Angger ari arek kamamana teh sok teu bisa sare meni geura hayang isuk-isuk (heheh). Poe minggu, rebun-rebun geus sasapu diburuan, itung-itung olah raga, da kabeneran ku indungna barudak tadi peuting mah teu dibere heheh (lemah pisan). Tapi ketang ngahaja itung-itung saum (huhuy) da boga paniatan tea. Jam 8 treng, kuring geus sageud, bisi beurang teuing kadituna, jaba dibahanan catetan kudu ka pasar heula, weuhh aya-aya wae rek pelesiran teh :).

Gancang carita, kuring geus nyebret numpak si jagur di anteur ku Kang Nanang, sapanjang jalan nitetan kaayaan pilemburan nu kaliwatan, leuh teuing ayeuna mah beuki rame gening, beuki gegek. (rumasa kituna mah sapopoe ngumbara di puseur dayeuh, ari mulang ngotok ngowo di imah).

prasasti

Kira-kira jam setengah sapuluhan, kuring anjog kanu dijugjug. Hawa tiis meni nyecep, sababaraha pengunjung geus aya, loloba na mah biasa we rumaja nu hanuet-haneut keur baleger. Amitan heula kanu jaga di Situs, maksud jeung tujuan dicatet dina buku. Meni aya ku resep geus dijero mah, ningalian prasasti, ditengetan, naon maksudna!, blenk pisan, nu kapikir aya ku endah karyana, sakitu. Pokokna mah resep, ngke ah di teruskeun deui….

Logo Ciamis – Galuh

Motto Ciamis:

galuhciamis

Upami nyandak tina Prasasti Kawali I anu uninga na kieu:

“…Nihan tapak walas
Nu siya mulia tapa
bhagaPrebu raja wastu
mangadeg di kuta KAWA
LI nu MAHHAYU na KADATUAN
SURAWISESA nu marigi sa
kuliling dayeuh nu najur sak[/g]ala
desa aya ma nu pandeuri pakena
gawe rahhayu pakeun heubeul ja
ya dina buana…”

Cing saur baraya kinten-kintenna aya nu lepat teu 🙂 ???

Ka Ha De

“Hadé tapi Kahadé”
Hirup geus ti di tuna.
Bongan tuna sagalana
Hirup nu ku kersana
Keur nusana
Hirup nu ku karsana
Keur nu karasana
Nu sasawa, nu sahudara
Nu sada, nu sadara
Nuhu, nu tuhu

Ku Dia Hyang, hirup geus ti di tuna, asal tuna sagalana, ka usikan, ka obahan, ka wasaan tur ka basaan, (Hirup lain ka hayang, tapi ka hyangan, ku pasti Na  (kersa Abdi, karsa Gusti).

(puraga jati)

Lir Ibarat

Bayi Suci

Asal muasalna misil
Aya cai ngaburial
Wanda munggah ngenclong hejo
Caina canembrang herang
Atra nyacasna ngagenyas
Bakating weninging banyu
Toja padang narawangan

Budak Nalaktak

Merebes teu kendat mili
Teu kaampeuh ku wadahna
Langgeor mimiti ngocor
Katelah jadi wahangan
Lumampah narambahan
Herang kasaput ku kiruh
Perwatek ku pacampeuhan

Atikan Adat

Patani cairngcing singkil
Cai di atur ngocorna
Dipengkong dipungkal pengkol
Supaya benar jalanna
Kanggo nyebor pakaya
Cai letrek kotor kiruh
Wuwuh rosa tanagana

Sawawa-Bebencah

Asal kacampuran tadi
Wuwuh roa wuwuh rosa
Lampahna beuki ngadolos
Heunteu kenging dipegatan
Murugul sakareupna
Teu milihan handap luhurna
Sawawa jadi walungan

Kawuwuh hujan ngarincik
Komo lamun ngecrek pisan
Walungan leber wawanen
Bengkak bengkah babanjiran
Ngaruksak pepelakan
Lembur ancur lembur lebur
Pakaya heunteu kaala

Sakapeung cai ngaleuwi
Ngajumbleng leuleuy ngocorna
Mun nyorang batu tarengtong
Bedas deui tanagana
Sorana menggah nyeah
Komo upami nyurug
Sok ngaguruh handaruan

Cueut kahareup

Lamun cai beuki hilir
Ngocor menggah ngagulidag
Liuh leuleuy ngocor halon
Batu nungtutan teu aya
Sora nyeahna suda
Ka bangawan parantos cunduk
Muhara tempatna buhaya

Caina ngajumbleng cicing
Mayakpak badis talaga
Ka sagara geus meh anjog
Sararungkan laluhia
Ngebatkeun lumampahna
Ngajugjug jugjug ka laut
Ngabedag samudralaya

Asal ti dinya pulang ka dinya

Asal cai ti jaladri
Nyaab miang ngalalana
Keclak caina hujan netes
Burial ti bumi medal
Medal ka panggelaran
Asal tirta kamandanu
Gelar wujud walakaya

Raos ngajentul nunggelis
Horeng dalit jeung ki silah
Sobat medok anu jonghok
Ngadeg dina madhab papat
Gulung pada tibelat
Asal alam awang uwung
Jadina ku kajadian

dicutat: e.parta/tenjolajar/ko,1940