Gugupay

Bapa,,, Bapa.. Bapaaaa, bade kamana??!!, rawah-riwih lulumpatan nuturkeun bari gugupay.

Deudeuh teuing, sakedap anaking, Bapa moal lami mung bade nganjang.

Beuki jauh, ngambah… duh pamandangan endah, sarwa bersih.

“Paaaa, Bapaaaa”
“Naha bet kedah nangis Anaking??” gerentes.

Lebah Gapura, eureun nyanghunjar nitenan sabudereunana. Nu nyalukan masih ngelak pikawatireun.

” Muhun anaking Bapa Mulih”. Dirangkul ku ka deudeuh, ulah salempang anaking.