Guguritan “Pipilis” Istri gugah Babar

Dangdanggula

Horeng kitu mungguh katumbiri
Tembongna teh ari hujan poyan
Katojo ku panon poe
Beulah wetan melengkung
Matak kasmaran nu ningali
Ana bray tacan raat
Wuwuh kelar kalbu
Margi rajeun kalangkangan
Namung ieu melengmeng teu bengras bersih
Nguwung luhureunana.

Mung upami hujan wanci enjing
Srangenge moncorong beulah wetan
Ngaweng melengkung di kulon
Dilandi kuwung-kuwung
Tengah awang-awang nangtawing
Gumeter pipikiran
Ret ketir kairut
Kaya ningal istri babar,
Gugah ngowo dilandong nganggo pipilis
Kumuwung dina taar

Kuwung-kuwung miwah katumbiri
Pajar maneh mah taraje emas
Anggon-anggon widadaren
Pami ngarasakeun lungsur
Luntur siram beberesih
Pinareng kawenehan
Kitu saur sepuh
Widadari ti sawarga
Katingalna sing sarwa herang cawening
Tujuh pisaderekan

Saben ningal hate raos resmi
ketir kelar campur reujeung suka
hibar sinar layung mokprok
srangenge tunggang gunung
raatna hujan asar ahir
kasumpegan teh musna
hampang  ngemplong kalbu
waas rus-ras lega tingal
kalebetan ku pangemat elmu demit
kapincut raga sukma

Henteu benten panarikna istri
anu anyar gugah ngowo tea
geugeut honeng si caroge
lumah-lamehna lemu
cumantel sami katumbiri
ku layung kahibaran
asal liwung wuyung
ayeuna jadi bungangang
ginanjaran salamet rabi rawuh bayi
timbul suka nu aya

Sumelangna gumeterna pikir
eling ka nu boga kakandungan
asal sumpeg beurat hate
neneda ka Yang Agung
teu petot-petot siang wengi
diparin enggal medal
dikabulkeun maksud
sami sareng hujan tea
sabadana mega mengled langit bersih
halegar titingalan.

Awang-awang dipamikeun istri
hujana minangka bobot tea
raatna lastari salse
brayna kasukan kalbu
hibar layung caangna pikir
katumbiri panghias
papaes pangirut
nambahan sari kasmaran
panarikna ka ati wawuh birahi 
landing pipilis tea