Pa-Sir

Sampura sun

Uga Pa-Sir Kamulyan

Jaga, riksa tur raksa.
Sir, rasa, budi jeung pikir.
geusan nangtuken pilihan hirup. padungdengkeun dina sajeroning kalbu. sangkan teu salah netepkeun putusan sa jati ning bener. pasti hamo aya kasempetan ulangan-ulangan. omat sing Waskita. Perceka. tur Hariatna, Asih tur iklas dasarna. (RANCAGe) ngawangun adegan NaGaRa RaGaNa ka sampurna an. ku cara ngolah ka Hirup an. rempug jukung rampak gawe sauyunan, gotong rojong reureujeungan. “PRAK TANDang GEURA BELA, Lemah cai tanah sungkawa: Nu Urang, Ku Urang, Keur Urang.” Cag.

dia teuneung di inyana. nu ngahening madep kang Maha Tunggal. Hyang Kawasa ning alam jagat sakabeh. rampes.

Ki Laras Maya.

Rumasa panarimaan

Nyepi di leuwina diri.
Tapa di sagara rasa.
Geusan nga balungbung timu.
Jalan gedé sasapuan.
Tapak geusan pangeunteungan.
Ku semu, jembarna rasa.
Galeuh bitung haté kangkung.
Hurung nangtung siang leumpang.
Pangjugjugan, alam caang poé panjang.
Nagara tunjung Sampurna.
R a m p é s…