Ronggeng Tujuh Kala Sirna

(1)

Pun !

Sapun !

Ka pupunclak Agung Pamunjung,

Anu Agung Sang Rumuhun,

Hiyang Guru Agung Pangruhum,

Anu Nunggal di Kalanggengan,

Anu Langgeng dina Nunggalna,

Anu ngabogaan sakabéh jagat,

Anu ngabogaan sakabéh alam ….. !

P a r a l u n !

Sapun,

ka sakur anu di ruhur,

ka Guru Hiyang Nunggal,

ka Déwa nyangking kawening,

ka Déwa ngagem Wewenang,

ka Déwa nunggal Kawasa,

ka sakabéh nu araya di Kahiyangan !

Sapun,

ka sakabéh anu di handap,

ka Batara ka Batari,

ka Resi eujeung Pandita,

ka sakabéh

nu kumelip nu arusik,

nu ngawaruga, dina wujud séwang-séwangan

nu ngagelarkeun, nu ngarumpay

nu rarangtung, nu ngagantung

nu ngagulung, nu narangkub,

nu nangkarak, nu ngarembat,

ka sakabéh,

nu kadeuleu teu karasa,

nu kaambeu teu kadeuleu,

teu kadeuleu tapi aya……,

ka sakabéh

nu garedag, nu lumampah,

harirup jadi pangeusi

nyaricingan jagat alam ieu !

p a r a l u n !

sabab,

kaula eudeuk nyatur,

catur pantun anu buhun,

haneuleum tunda karuhun

hanjuaneun anu marapay ….. !

P a r a l u n !

Mantakna kaula nyatur ?

sabab,

Pajajaran dijieun carita,

tapi disilok ku nu sarieun

dipajarkeun mumuja déwa,

jeung diréka dirarobah

dijarieun dijieun-jieun

ku ariyana anu gariruk ……..

jeung ku sabab kaula mah kaula nyaho

(2)

engké jaga,

baris datang deui jaman

loba ménak loba pangkat

harayang nyaho deui

rawayan ariyana ti Pajajaran !

P a r a l u n !

Ayeuna mah, ulah macul di bukbakkeuneun, ulah ngaseuk di rarahanneun, tapi urang pénta ka nu bogana, urang téang di lebahna!

Urang mimitian, urang taram ku nyaturkeun nurutkeun galur tina béja, nu katampa ku anu boga carita …… !

Ceueueueueueunnnnnnaaaaaah !

Harita tangéh kénéh tina waktu nu bakal cunduk, anggang kénéh tina mangsa nu baris kasorang, wayahna Pajajaran ngadeg deui, anggeus ganti alam pindah jaman !

Urang caturkeun ,

Sang Déwa Hiyang KALA keur ngaronda jagat !

Kadeuleu ku inyana, jelema-jelema anu dibendon, dimudukeun jieun Mandala Meneng, di buritna bakal kamalinaan ! Jeung kadeuleu ku inyana tina béntang ngagéndéng bulan ! Baris datang wayah teu beunang disingkah, baris Pajajaran nyérénkeun papan !

Jeung kadeuleu kila-kila, méméh buah asak ti tangkal, baris aya Lawang panyaweuyan nyilakakeun sakur anu miasih ka anu leungit, sakur anu narineung ka jaman ka tukang !

Amun Mandala Meneng dijieun anggeus dina peta kamalinaan, éta téh tanda anu teges, jelema-jelema anu dibendon, baris :

harayang sakti leuwih ti Resi

harayang jaya liwat ti Déwa

harayang pangkawasana di jagatna

harayang pangagungna di jamanna ……

laju,

maraksa alam nurut karep ariyana ….

Laju Sang Déwa Hiyang Kala nyalukan tujuh putri Bidadari,

anu cikal, ngaranna Nyai Putri Maya Indung

anu sadekna, ngaranna Nyai Putri, Maya Kayangan

anu katilu, ngaranna Nyai Putri, Arum Sinayungan

anu panengah, ngaranna Nyai Putri, Mayang Mangarang

anu kalima, ngaranna Nyai Putri, Mayang Mangsaweuhan

anu pangais bungsu, ngaranna Nyai Putri, Arum Tineung

anu bungsu, ngaranna Nyai Putri, Arum Wiyaga.

Ceuk Sang Déwa Hiyang Kala :”Jaba si Nyai anu bungsu, dia anu genepan mudu ngalalana babarengan. Dia ti Kahiyangan mah, miang bareng satujuan. Tarurun dia di jagat KAWAH HIYANG anu kiwari disarebut jagat kamanusaan ! Di éta jagat, alam bakal dijarieun kusut!

Ulah sina kajadian !

Maya Indung, dia mudu ngagoda anu banjaran dina kajayaan, tapi jaya nyangsara somah, Maya Kayangan, dia mudu ngagoda anu jaradi Pandita, tapi mahiwal tina kapanditaan, Arum Sinayungan, goda ku dia anu raruhur pangkat, tapi ngaleuleuwihan kakawasaan, Mayang Mangarang, goda ku dia anu tarani, Baca lebih lanjut