Nadoman, Pupujian

Emut keur leutik, memeh maghrib sok aya pupujian, matak nineung, ari eusi pupujian na teh kieu:

ANAK ADAM

Anak Adam anjeun di dunya ngumbara
umur anjeun di dunya téh moal lila

Anak Adam umur anjeun téh ngurangan
saban poé saban peuting dicontangan

Anak Adam paéh anjeun téh nyorangan
cul anak cul salaki jeung babandaan

Anak Adam paéh euweuh nu dibawa
ngan asiwung jeung boéh anu dibawa

Anak Adam pasaran téh lolongséran
saban poé saban peuting gegeroan

Anak Adam anjeun kaluar ti imah
digarotong dina pasaran tugenah

Aduh bapa aduh ibu abdi keueung
rup ku padung rup ku lemah abdi sieun

Anak Adam di kubur teh poék pisan
nu nyaangan di kubur téh maca Qur’an