Ka Ha De

“Hadé tapi Kahadé”
Hirup geus ti di tuna.
Bongan tuna sagalana
Hirup nu ku kersana
Keur nusana
Hirup nu ku karsana
Keur nu karasana
Nu sasawa, nu sahudara
Nu sada, nu sadara
Nuhu, nu tuhu

Ku Dia Hyang, hirup geus ti di tuna, asal tuna sagalana, ka usikan, ka obahan, ka wasaan tur ka basaan, (Hirup lain ka hayang, tapi ka hyangan, ku pasti Na  (kersa Abdi, karsa Gusti).

(puraga jati)

Aji-Ning Rasa

Niat kuring aji-ning rasa.
Rasa goib titipan nu Maha Tunggal.
Tunggal sarasa, tunggal sa-pangawasa,
Jalan  nu rahayu mapag alam kabagjaan,
Eunteungeun  diri pribadi.
Basa mah gambaran rasa. Budi mah gambaran ati.
Ngancik’na raga salira.
Dina batin anu sidik, anu tara daek nga-bohong, jeung di bohongan.
Jaga diri ati-ati.  Pinasti hirup taliti
Dumugi mapagna pati.
Hirup pasti  ku, cageur Na, ku bageur’Na ku bener’Na.
Sing taat ka pamarentah.
Repeh rapih, beres roes, tur akur reujeung sasama.
Mahluk nu sugih hartina, beunghar harta, salamet hirup kumbuhna.
Amjalu papadang ati.
Awaking bujang ka sakti.
Bisa maca bisa ngaji.
Ngajina na tungtung ati.
Macana na tungtung rasa.
Nu hurung dina jajantung.
Nu herangna, di kalilipa.
Hurung tanding damar hurung.
Siang tanding damar herang.
Anu hurungna, kurungan.
Nu herangna, eusi rasa.
Kadi bulan, kadi sarangéngé ngahing medal.
Remet ménténg dina angen.
Anu ngilo dina tikoro.
Nu ngintip dina lalangit.
Buka ini buka rohani.
Buka sintung, bukakeun gedongan ati.
Pang mukakeun cahaya ti anu maha kawasa.
Supaya kapanggih bukti.

Nu puguh diri sajati.
Kudu nyata ceuk tuduhna.
Bray cahaya, bray cahaya.
Cahaya anu kawasa.

Ka anu nyepeng  dinten tujuh dawuh lima.
Pager duawelas.
Kasaderek anu opat, kalmia pancer salira.
Ka saderek anu medal,
Ka sederek nu teu medal.
Ti putra anu medal.
Ti putra anu teu medal.
Guru lahir, guru batin.
ti guru sidik. Ti guru permana.
Ti nu ngukur tangtung,
Ti nu kagungan rahayu.
Ti nu kagungan darajat.
Ti anu ngandung.
Ti anu ngayuga.
Ti luhur anu mayungan.
Ka handap anu nganparan.
Ti gigir anu ngajaring.
Ti tukang anu ngagiring.
Ti hareup anu nampian.

Aki sakti, Nini sakti. Nu nunggu di birit leuit.
Ibu ratu, Rama Agung. Nu ngaping geusan nyalindung.
Nu calik Di pasir layung. Nu geulis putri rengganis.
Nu ngancik di pasir panggung. Nu kasep kang Kamajaya

Gunung purba, panungkeban Para-Hu-na
Nu nyalungkran pasir asih, nu ngabinih.
Pa-gelaran alam kandung asih indung.
Pa- ngawit-an  pangrungruman tuturunan.

Bukti Tunggul,
Nya muga, tunggul  anu ngarahayu, ti sunan ambu.
Nya muga, tangkal anu ngadarajat, ti sunan rama.
Turun pulung ka Galuh agung.
Galuh geusan di nyalindung.
Mangsa di bentaran gelap
Gunung gelap reureuh mijah,
Ku aji ning halimunan,
Di sieuman ku handeuleum.
Di caangan ku hanjuang.
Meleberna p lo sari, ning mangari.
Pangrungruman  menak ti gunung haruman.
Gunung geulis, ci ibun anu ngareumis,

Papandayan, ngukir tangtung ku tulisan.
 
Ka para Hyang nu suci.
Nu mancer cahyaning Gusti.
Nu Murba, anu wisesa.
Nu Agung anu maha’na.
Anu kersa anu karsa.
Nu ngersakeun nu ngarsakeun.

Tabé Pun ahung nya ahung.
Amit sun hampura ingsun.
Nya paralun, seja ulun
Kapara luluhung agung.
Nu ka agungan ku pangagung.
Nu ngadeg di nuwung-uwung.
Nu ngadeg di awang- awang.
Anu sirna di mandala panta panta.

1.Di Mandala  Méga Manggul
2.Di Mandala  Méga Malang.
3.Di Mandala  Méga Beureum.
4.Di Mandala  Méga Si karembangan.
5.Di Mandala  Méga Si kareumbingan.
6.Di Mandala  Méga Si antrawela.
7.Di Mandala Pa-Guruh, Pa-Guntur, Patapan Guntur.
8.Di Mandala  Bumi suci kerepek séah.
9.Di Mandala  Bumi Beureum.
10.Di Mandala  Bumi Hideung.
11.Di Mandala  Bumi Héjo.
12.Di Mandala  Bumi Konéng.
13.Di Mandala  Bumi Hawuk.
14.Di Mandala  Bumi Putih.
15.Di Mandala  Bumi Céngcéréngan.
16.Di Mandala Bumi Sanghyang Sorong Kancana.
17.Di Mandala  Bumi Sang Hyang Ribut.
18.Di Mandala  Bumi Suci  Alam padang.

Galura bakti ,ka luluhur
Ka -Papara karuhun urang sakabéh.
Urang mimitian ku surat anu biasa.
Nu ilahar di paraké jampé.
Tibaheula nu jadi tari paranti.

Pun sampun ka sang roh Pun.
Ka handap ka sang Batara.
Ka luhur ka sang Batari.
Batara raga salira, Batari batin nu sidik.
Anu ngancik dina ati sanubari séwang-séwang.
Anu tara ngabohong jeung di bohongan.

Ka Batara Sunan Rama.
Ka Batari Sunan Ambu.
Karadén caang gumelar, cahaya sakti.
Ka nyimas gumilang seblak.
Seja nyanggakeun pangbakti.
Sapulukaneun.
Tik bul ning menyan kaula
Cahaya beurum kanyataan na amarah.
Tik  bul ning menyan kaula.
Cahaya putih loamah
Tik bul ning menyan kaula.
Cahayana sawi yah.
Tik bul ning menyan kaula.
Cahaya na mut ma inah.
Seja mundut ka emban, kanu geulis.
Ka iringkeun kunu kasép.
Nu geulis Sri Sayana.
Nu kasép Bujang Sarana.
Nya ieu ibu jeung rama.
Pang dugikeun ka anu maha Kawasa.
Kukuh kula-kukuh puji.
Kukus dangdayang mantra.
Dangdayang turus na wati.
Turusna karang Pohaci.

Pang maratkeun, ka-sang Hyang Pangéran Parat Nga-haturan pangabakti.
Sapulukaneun ka sadaya para luluhur.
Karuhun karuhun suci.

Anu ti kalér, sa kalér
Anu ti kidul,  sa kidul
Anu ti kulon, sa kulon.
Anu  ti wétan, sa wétan.
Jisim kuring sadayana.
Neda bagja, neda hidayah, neda mangpaat.
Neda maunat, neda caang. Neda padang, narawangan.
Neda salamet, neda barokah..
Kum teu badé di wiji-wiji.
Dunga-na para kasepuhan sadayana.
Anu masih kénéh gelar di alam hirup.
Kikisik lambak sagara.
Ulah ungut ka linduhan.
Ulah gedag ka anginan.
Di siuk ku ibu, di bauran.
Di cokot nya di émbohan.
Nya di bawa, di tambahan.
Si nyimas nama ning sari.
Geura tah mayang larangan.
Geura hudang,geura tanghi.
Di hudangkeun kunu lenjang
Di tanghikeun  kunu geulis.

Cag………Rampés.

Ki Laras Maya Poerba Sasaka

Kajembaran Rasa

Usik sajero ning cicing
Obah sajeroning dada
Usikna , maranti diri
Obah na maranti rasa

Nu nganteur ka lemah sungka
Nyangkaruk geusan ka-puluk
Pasir liuh peupeuntasan
Ajrih ning rasa panggalih

Milih rabi minda rasa
Rabi na ka sang gumati
Rasa na sang guruh minda
Guru na weruh pituduh

Japa na Aji ning diri, geusan mi- diri
Japa na Aji ning rasa, geusan mi-rasa
Japa na Aji ning harti,geusan ngarti
Japa na Aji ning kersa, geusan ngersa

Nyumput buni nembrak caang
Buni soteh niat ati, anu suci
Nembrak caang, ku laku lampah nu nyata
Nu di teundeun di handeuleumkeun

Geusan paneuleuman nana
Nu di tunda dina Hanjuang
Geusan diri nga-daya juang
nya hamo luntur ku waktu

Kapan tapak dina tindak
Kapan galur dina catur
Mun di teang tangtu panggih
Mun di penta tangtu mikeun

Nya hamo laas ku jaman
Pasti-na bakal ka pangggih
Mangrupa balungbung timu
Sabab jangji nu bihari

Hamo nya sulaya pikir
Anu misti, anu musti, tandes
diri nu nyakseni
Geus natrat tulisan-Na

Mo sulaya, ka jangjina
Teges netes tur tetela
Nya diri suratannana
nya alam tulisan-na-na

Kitab-na jagat buana
Moal luntur ku mangsi-na
Moal soek daluang-na
Baca-eun sa tungtung umur

Nya hate kudu rancage
Teges netes tur tetela
Nya diri suratannana
nya alam tulisan-na-na

Kitab-na jagat buana
Moal luntur ku mangsi-na
Moal soek daluang-na
Baca-eun sa tungtung umur

Ci-ri-na satangtung diri
Cara-na sa tapak jagat
Jembar rasa Na-ga-ra- na
Bukti na, Ra-ga sa-li-ra

Kintunan Ki Laras Maya